Loading...

HIDROLEN OIL SHD ZINC FREE

Opis

HIDROLEN OIL SHD ZINC FREE su visokokvalitetna hidraulična ulja na bazi bezpepelnih aditiva (bez cinka) čije performanse omogućavaju dug i pouzdan rad hidrauličnog sistema pri različitim uslovima primene, omogućavajući odličan prenos snage i kretanja. Proizvode se u gradacijama viskoznosti: ISO VG 22,VG 32,VG 46,VG 68,VG 100.

Opis
Primena

HIDROLEN OIL SHD ZINC FREE se primenjuju kao hidraulični fluidi za prenos snage i kretanja u svim tipovima hidrauličkih sistema pri normalnim radnim temperaturama, kao i za podmazivanje ležajeva, zupčanika i drugih sklopova u raznim cirkulacionim sistemima gde se zahteva bezpepelno ulje.

Fizičko-hemijske karakteristike
Karakteristike Jedinice Tipične vrednosti Metode ispitivanja
VG 22 VG 32 VG 46 VG 68 VG 100
Kinetička viskoznost na 40°C mm2/s 22 32 46 68 100 SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti - 100 100 95 95 95 SRPS EN ISO 2909
Tačka paljenja, COC °C 190 210 215 220 220 SRPS ISO 2592
Tačka tečenja °C -25 -25 -24 -21 -21 SRPS ISO 3016
Korozovnost, Cu traka, 3h, 100°C klasa 1 1 1 1 1 SRPS ISO 2160
Penušanje, max
sekvenca I,
sekvenca I,
sekvenca III
mL/mL
25/0
50/0
25/0

25/0
50/0
25/0

25/0
50/0
25/0

25/0
50/0
25/0

25/0
50/0
25/0
SRPS ISO 6247
Skladištenje

HIDROLEN OIL SHD ZINC FREE čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Nivo kvaliteta

SRPS ISO 6743/4 (L-HM), ISO 11158 (HM), DIN 51524/2(HLP) AFNOR NF-E 48-603 (HM), DENISON HF-0/HF-2, VICKERS I-286-S, M-2950-S, U.S.Steel 127, U.S.Steel 136.

Pakovanje

200L, 1000L