Loading...

KOMPRESOL V

Opis

KOMPRESOL V su mineralna visokokvalitetna ulja namenjena za podmazivanje vazdušnih kompresora sa malim koksnim ostatkom uz dodatak bezpepelnih aditiva. Primenjuju se za podmazivanje svih vrsta klipnih i rotacionih kompresora u širokom rasponu brzina, opterećenja i sa izlaznom temperaturom vazduha do 220°C. U odgovarajućoj gradaciji se koriste i za podmazivanje vakuum pumpi.
Proizvode se u gradacijama viskoznosti: ISO VG 46,VG 68,VG 100, VG 150, VG 220, VG 320.

Opis
Primena

KOMPRESOL V su namenjena za podmazivanje vazdušnih kompresora. Primenjuju se za podmazivanje svih vrsta klipnih i rotacionih kompresora u širokom rasponu brzina, opterećenja i sa izlaznom temperaturom vazduha do 220°C. U odgovarajućoj gradaciji se koriste i za podmazivanje vakum pumpi.
Proizvode treba upotrebljavati u skladu sa preporukom proizvođača opreme.

Fizičko-hemijske karakteristike
Karakteristike Jedinice Tipične vrednosti Metode ispitivanja
VG 46 VG 68 VG 150 VG 220 VG 320
Kinetička viskoznost na 40°C mm2/s 46 68 150 220 320 SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti - 100 100 95 95 95 SRPS EN ISO 2909
Tačka paljenja, COC °C 210 220 230 240 250 SRPS ISO 2592
Tačka tečenja °C -21 -21 -20 -18 -15 SRPS ISO 3016
Korozovnost, Cu traka, 3h, 100°C klasa 1 1 1 1 1 SRPS ISO 2160
Penušanje, max
sekvenca I,
sekvenca I,
sekvenca III
mL/mL
20/0
50/0
20/0

20/0
50/0
20/0

20/0
50/0
20/0

20/0
50/0
20/0

20/0
50/0
20/0
SRPS ISO 6247
Skladištenje

KOMPRESOL V čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Nivo kvaliteta

SRPS ISO 6743-3 (L-DAA, DAB, DAG), DIN 51506 (VDL, VBL), ISO/DP 6521 (L-DAA, DAB, DAG)

Pakovanje

10L, 200L, 1000L

Dokumentacija

Tehnički list

Bezbednosni list